Khoa Kinh tế

  • 20-05-2020

Tên đơn vị: Khoa Kinh tế

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm,

Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

I. Cơ cấu tổ chức

Trưởng khoa:  Th.s Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa:  Th.s Hoàng Ngọc Minh

Đội ngũ giảng viên:

1. Ngô Xuân Hương

2. Nguyễn Thị Thanh Tâm

3. Trần Thành Công

4. Lương Thị Thu Lê

5. Nguyễn Thị Phượng

6. Phùng Thị Hậu

7. Vũ Minh Ngọc

II. Chức năng nhiệm vụ của Khoa:

1. Trực tiếp quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên cơ hữu thuộc Khoa theo phân cấp của Ban Giám hiệu.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo và Công tác học sinh  trong việc lập kế hoạch, phân công giáo viên giảng dạy, thực hiện chương trình giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy học tập và chủ trì tổ chức quá trình giảng dạy các môn học do Khoa phụ trách. Tổ chức biên soạn, bổ sung, đổi mới, hoàn thiện giáo trình, bài giảng lý thuyết, thực hành cho phù hợp; Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Chủ động tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

4. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về nội dung chương trình, giáo trình, bài giảng, bài thực tập; về nội dung và hình thức thi hết môn, về hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp; tham gia hội đồng xét tốt nghiệp cho học sinh ngành Kế toán doanh nghiệp.

5. Tổ chức các hoạt động khoa học, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

6. Quản lý sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học do Khoa quản lý.

7. Lập kế hoạch về bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên mới tuyển dụng của Khoa. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa;

8. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá giúp học sinh nâng cao hiểu biết, phát triển các kỹ năng, năng lực cần thiết, đáp ứng tốt các yêu cầu của các doanh nghiệp. Tham mưu cho Ban Giám hiệu các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức học tập và rèn luyện cho học sinh.

9. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phát huy nội lực của ngành, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ từ bên ngoài.

10. Làm báo cáo và tổ chức hội nghị tổng kết các công tác, hoạt động của Khoa vào cuối mỗi năm học.

11. Chủ động phối hợp, cộng tác với các đơn vị trong trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà truờng.