Phòng ban

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức hành chính là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Phòng Công tác HSSV là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Phòng Tài chính kế toán

Phòng  Tài chính - Kế toán là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Phòng Đào tạo

​​​​​​​ Phòng Đào tạo là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau :

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!