Đảng Ủy

Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/BTGTW, ngày 07/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên...

Kế hoạch Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Trung ương 5 khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/BTGTW ngày 11/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về tổ chức Hội nghị lần thứ...

[Tài liệu học tập] Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII

Trường Cao đẳng Kinh tế và CNTP trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính...

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!