Phòng ban

Phòng Khảo thí, kiểm định chất lượng và KH, HTQT

Phòng Khảo thí, kiểm định chất lượng và KH, HTQT là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng,...

Phòng Quản trị, thiết bị

Phòng Quản trị, thiết bị là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức hành chính là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

Phòng Công tác HSSV là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Phòng Tài chính kế toán

Phòng  Tài chính - Kế toán là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

Phòng Đào tạo

​​​​​​​ Phòng Đào tạo là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Phòng có các chức năng, nhiệm vụ như sau :

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!