Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng, trình độ Trung cấp, trình độ Sơ cấp về lĩnh vực kinh tế, công nghệ thực phẩm và theo nhu cầu xã hội; đào tạo thường xuyên và theo nhu cầu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; tư vấn các lĩnh vực chuyên môn thuộc nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.

Trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm ban hành kèm theo quyết định số 371/QĐ-KTCNTP-TCHC, ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm và các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp và quy định của pháp luật;
- Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức biên soạn các chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định;
- Tuyển sinh, quản lý người học; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với gia đình người học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
- Thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật;
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện hợp tác quốc tế; liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức, giảng viên và người lao động theo quy định; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực khác của Trường theo phân cấp quản lý của Bộ trưởng và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.