Phó Hiệu trưởng (Phụ trách trường)

Thạc sĩ. Vũ An Bình

Số điện thoại: 

Phụ trách công tác đào tạo:
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí, KĐCL và KHHTQT; Các khoa và Bộ môn trong nhà trường;
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ, công việc liên quan đến công tác đào tạo;
- Chỉ đạo, triển khai lập dự thảo kế hoạch Tuyển sinh và kết nối doanh nghiệp, triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt;
- Liên kết đào tạo; Đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; tư vấn du học, xuất khẩu lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
- Công tác NCKH, ứng dụng chuyển giao công nghệ; Đề tài SKKN; các hội thi mô hình thiết bị tự làm; Hội giảng GDNN; Hội thi tay nghề HSSV;
- Điều hành công tác kiểm tra, thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng; Công tác kiểm định chất lượng;
- Chịu trách nhiệm và thực hiện kiểm tra, kiểm soát trước khi ký xác nhận các hoạt động trong và ngoài giờ cho cán bộ, giảng viên nhà trường, giảng viên thỉnh giảng.

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ. Nguyễn Công Hùng

Số điện thoại: 0912860386

Phụ trách công tác nội chính:
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác HSSV; Phòng Quản trị, thiết bị.
- Điều hành công tác quản lý, giáo dục HSSV; điều hành công tác Giáo viên chủ nhiệm, công tác HSSV; công tác dịch vụ, hỗ trợ HSSV;
- Chịu trách nhiệm và kiểm tra, đề xuất việc cấp học bổng cho HSSV;
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc quản lý và khai thác có hiệu quả CSVC, thiết bị đã đầu tư cho các đơn vị;
- Trưởng ban quản lý các dự án trong nhà trường: xây dựng cơ bản, chống xuống cấp; tăng cường CSVC, thiết bị phục vụ đào tạo.
- Tổ chức chỉ đạo, lập kế hoạch, xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đầu tư, mua sắm bổ sung trang thiết bị liên quan đến hoạt động đào tạo.