Thực hiện các Nghị quyết của Đảng về đổi mới giáo dục - đào tạo, Nhà trường luôn xác định giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, Nhà trường gắn liền với xã hội” để phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn.

Để phát triển đào tạo nhà trường đã thực hiện đa cấp, đa ngành, đa hình thức đào tạo, mở rộng ngành, nghề cho cho nông nghiệp, nông thôn; thường xuyên đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo gắn với chuẩn nghề nghiệp theo vị trí của người lao động trong xã hội và theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp, cho phù hợp với nền kinh tế xã hội của đất nước.

Để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, Nhà trường đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thực tế, thực tập…đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào giảng dạy và học tập; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường với các nhà máy, doanh nghiệp có sử dụng lao động thuộc ngành, nghề trường đào tạo nhằm gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội một cách thiết thực.
Được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Thành phố Hải Phòng, cùng các cấp, các ngành, với kinh nghiệm và hiểu biết thực tiễn về nông nghiệp, nông thôn, nhà trường đã góp phần tích cực vào đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp và PTNT. Với những cố gắng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, trong những năm qua Nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ:

- Huân chương lao động Hạng Ba (1991),

- Huân chương lao động Hạng Nhì (1996),

- Huân chương lao động Hạng Nhất (2001);

- Bằng khen, cờ thi đua của chính phủ (1991, 2002, 2010)

- Nhiều cờ và Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn, Công đoàn ngành NN&PTNT, LĐLĐ thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội thể thao ĐHCN...
- Liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc