Khoa, tổ môn

Tổ bộ môn Chính trị, pháp luật

Tổ bộ môn Chính trị, pháp luật là một đơn vị quản lý chuyên môn, một cấp quản lý trực thuộc Ban Giám hiệu, có...

Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị quản lý chuyên môn, một cấp quản lý trực thuộc Ban Giám hiệu, có các chức năng,...

Khoa Công nghệ thực phẩm, muối

Khoa Công nghệ thực phẩm, muối là một đơn vị quản lý chuyên môn, một cấp quản lý trực thuộc Ban Giám hiệu, có các...

Khoa Kinh tế

Chức năng nhiệm vụ của Khoa: 1. Trực tiếp quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên cơ hữu thuộc Khoa theo phân cấp...

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện - Điện tử tiền thân là Tổ điện thuộc khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ...

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin tiền thân là Tổ Tin học, năm 2014, do nhu cầu phát triển của Nhà trường; khoa được thành...

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!