Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Muối (Đồ Sơn - Hải Phòng) được thành lập vào năm 1962.

Năm 1982 Trường Cán bộ nghiệp vụ lương thực thực phẩm (Hà Bắc) sáp nhập về và đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ công nghiệp thực phẩm (theo quyết định số: 1621/CNTP-TCQL ngày 11 tháng 01 năm 1982 của Bộ Công nghiệp thực phẩm).

Năm 1989 Trường Trung học Lương thực I (Ninh Bình) sáp nhập về theo Quyết định số 220/NN-TCCB/QĐ ngày 20 tháng 5 năm 1989 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) và đổi tên Trường thành Trường Trung học Nghiệp vụ quản lý Lương thực - Thực phẩm.

Ngày 17/3/2014, trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học Nghiệp vụ quản lý Lương thực - Thực phẩm.

Gần 60 năm xây dựng và phát triển, trường gặp rất nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ban ngành, thành phố Hải Phòng, quận Đồ Sơn... Đảng bộ, Ban giám hiệu, các tổ chức quần chúng và tập thể cán bộ công nhân viên, giáo viên và học sinh đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục những khó khăn, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bước vào một chặng đường mới, chặng đường đào tạo nguồn nhân lực thực sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước xây dựng Nhà trường ổn định và phát triển.

Hiện nay Trường là một cơ sở đào tạo có uy tín và thương hiệu trong khu vực vùng Duyên hải Bắc Bộ.